เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา (Canadian High Schools)

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา

หากผู้ปกครองหรือน้องๆ กำลังหาประเทศที่เหมาะสมในการไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ ประเทศแคนาดาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่นิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา ด้วยเหตุผลในหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถกำหนดงบประมาณโดยใช้เพียงแค่ 7 แสนบาทต่อปี หรือทางด้านความปลอดภัยของประเทศ นอกจากนั้นยังผู้ปกครองยังสามารถเลือกที่จะส่งนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแบบไปกลับหรือโรงเรียนประจำก็ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

นอกจากนั้น ระบบการศึกษา การเก็บเครดิตของประเทศแคนาดา จะมีความใกล้เคียงกับระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเป็นเสมือนระบบเดียวกัน ทั้งนี้ เด็กนักเรียนหลายๆ คน เมื่อเรียนจบมัธยมจากประเทศแคนาดาแล้ว จะนิยมเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาเอง หรือสามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีตัวเลือกของมหาวิทยาลัยชั้นยอดอยู่มากมาย

สำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไป เรียนต่อในประเทศแคนาดา หรือ เรียนต่อมัธยมแคนาดา ทาง GENT ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา และรายชื่อโรงเรียนในแคนาดา เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครอง มีความเข้าใจมากขึ้น ก่อนตัดสินใจไป “เรียนต่อแคนาดา”

เรียนต่อมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา - Charles Bloom

ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา

ระบบการศึกษาประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงสร้างระบบการศึกษาของแคนาดาแบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา (Primary School): Year 1 – 6 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 5 – 12 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Middle School): Year 7 – 8 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 13 – 14 ปี

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School): Year 9 - 12 สำหรับนักเรียนอายุ 15 - 18 ปี

4. ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งนี้ในประเทศแคนาดา จะมีระบบการศึกษาในระดับอนุปริญญาคล้ายๆกับในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิทยาลัยชุมชนก่อนเป็นเวลาสองปี ก่อนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเทอม ซึ่งค่าเรียนในวิทยาลัยชุมชนในช่วงสองปีแรกมักจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัย

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดา

1. โรงเรียนรัฐบาล (State School) นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนรัฐบาลจะเป็นนักเรียนท้องถิ่นชาวแคนาดาซึ่งพักอาศัยอยู่ไม่ไกลจากบริเวณโรงเรียน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสหศึกษาและนักเรียนจะเป็นนักเรียนแบบไปกลับหรือ Day School ซึ่งนั่นหมายความว่าสำหรับนักเรียนต่างชาติแล้ว จะพักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ท้องถิ่นในบริเวณไม่ไกลจากโรงเรียน

2. โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และการจัดสรรงบประมาณต่างๆล้วนแล้วมาจากเงินค่าเทอมของนักเรียน ซึ่งทำให้ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนประเภทนี้จะสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นๆ และนักเรียนส่วนมากจะเป็นนักเรียนนานาชาติ และมีหลากหลายรูปแบบโดยอาจจะเป็นโรงเรียนแบบ Day School หรือ Boarding School ก็ได้

หลักสูตรการเรียนมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา

โดยทั่วไป หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศแคนาดานั้นแบ่งออกได้เป็น 3 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ

1. Secondary School Diploma สำหรับหลักสูตรการเรียนมัธยมในแคนาดา นั้น จะขึ้นอยู่ในการกำกับดูแลของแต่ละมณฑลหรือแต่ละรัฐ ทั้งนี้แต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมที่อาจจะแตกต่างกันบ้างในบางรายวิชา แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่ว่าจะจากมลรัฐใด ก็จะสามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ได้ไม่แตกต่างกัน

นอกจากนั้น สำหรับบางโรงเรียนที่มีความเข้มข้นทางด้านวิชาการ ก็จะมีการนำเสนอคอร์สเรียนที่เรียกว่า Advance Placement (AP) เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นทางเลือกให้สำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถชั้นสูงในสาขาวิชานั้นๆ โดยถ้านักเรียนเลือกเรียน AP ของวิชาใด ก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนสูงกว่านักเรียนที่เรียนคอร์สปรกติทั่วไป ซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาหลักของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ โดยเน้นเรื่องความเข้มข้นในด้านวิชาการเฉพาะแขนง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเจาะลึกในรายละเอียด โดยส่วนมากจะเปิดสอนในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

3. หลักสูตร IB เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สำคัญในทุกๆด้าน ตลอดจนการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในด้านวิชาการอีกด้วย

เนื่องจากประเทศแคนาดา เป็นประเทศที่มีความกว้างใหญ่ ดังนั้นการบริหารจัดการในเรื่องการศึกษารวมถึงการควบคุมคุณภาพของการศึกษาและหลักเกณฑ์ต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างออกไปในแต่ละรัฐ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของข้อกำหนดวิชาเรียน หรือจำนวนหน่วยกิตที่จะจบการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วคุณภาพของเด็กที่จบการศึกษาในระดับมัธยมของประเทศแคนาดาในแต่ละรัฐนั้นก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก

ทั้งนี้ในส่วนของการเลือกวิชาเรียน จำนวนวิชาเรียนของโรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดาในรูปแบบการเรียนการสอนแบบที่ 1 และ 3 ข้างต้นนั้น จะมีความคล้ายคลึงกับระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา คือจะทำการเรียนการสอนประมาณ 8 วิชาในทุกระดับ กล่าวคือจะเป็นการเรียนในหลากหลายวิชา ไม่เหมือนกับประเทศอังกฤษที่ะเป็นการเรียนจำนวนวิชาน้อยแบบเจาะลึกในการเรียน 2 ปีสุดท้าย ดังนั้นหลักสูตรการเรียนของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจึงเหมาะกับนักเรียนที่ยังต้องการค้นหาตัวเอง และได้ทดลองเรียนในหลายๆ วิชาแบบกว้างๆ มากกว่าการเรียนแบบเจาะลึกในบางวิชาเหมือนเช่นระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ (รูปแบบที่ 2)

เทอมการศึกษาในประเทศแคนาดา (Academic Terms)

ในส่วนของปีการศึกษาของประเทศแคนาดานั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดภาคการศึกษาของแต่ละมลรัฐ แต่โดยทั่วไป การศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ

เทอมการศึกษา 1 ต้นเดือนกันยายน ถึง ปลายเดือนมกราคม

เทอมการศึกษา 2 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ปลายเดือนมิถุนายน

อย่างไรก็ตาม สำหรับบางโรงเรียน อาจจะมีการเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงซัมเมอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ให้สำหรับนักเรียนเพื่อเก็บเครดิตล่วงหน้าหรือย้อนหลังเพื่อให้จบการศึกษาภายในปีนั้นๆ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มปีการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติ