เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

ในปัจจุบันการไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศถือเป็นเรื่องไม่ยากเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีตัวแทนแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามการเลือกผู้วางแผนการศึกษาและการให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตร สถาบันการศึกษาและประเทศที่เหมาะสมกับน้องๆ แต่ละคนนั้น ควรเลือกผู้วางแผนการศึกษาที่มีความรู้ ประสบการณ์จริง และมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ หากน้องๆ กำลังหาคนที่สามารถให้คำปรึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว ติดต่อมาที่ GENT เลยวันนี้

สำหรับน้องๆ บางคนที่สนใจอยากเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือนิวซีแลนด์ แต่มีเกรดในระดับปริญญาตรีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก มีระดับภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัยต้องการ หรือแม้แต่ต้องการในสายการเรียนที่ไม่ตรงกับสายวิชาเรียนตอนเรียนปริญญาตรี GENT มีทางออก...

น้องๆ สามารถเลือกเรียนในหลักสูตร Pre-Master Programs ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับการปรับตัวก่อนเข้าเรียนปริญญาโท พัฒนาระดับภาษาอังกฤษ และมีการเสริมในด้านวิชาการในรายวิชาที่สำคัญ โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร Pre-Master จะมีระยะเวลาเรียนประมาณ 3 - 6 เดือนขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษและทางวิชาการของน้องๆ แต่ละคน ทั้งนี้หลังจากจบหลักสูตร หากน้องๆ สามารถสอบได้ผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ตั้งใจได้ทันที

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ

1. ค้นหาตัวเองให้เจอ ตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมต้องเรียนต่อปริญญาโท? และถ้าต้องการจะไปเรียน ควรเรียนในด้านไหน? หรือควรทำงานก่อนไปเรียนต่อปริญญาโทจะดีกว่าหรือไม่?

2. ตรวจสอบความพร้อมทางด้านฐานะทางการเงินว่าสามารถมีเงินที่เพียงพอต่อการเรียนปริญญาโทในต่างประเทศจนจบหลักสูตรได้หรือไม่ โดยทั่วไปควรมีงบประมาณไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อปี

3. เมื่อตัดสินใจและตรวจสอบความพร้อมแล้ว น้องๆ ควรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยการเรียนในระดับปริญญาโทในต่างประเทศนั้น น้องๆ ควรมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ที่ 6.5 ขึ้นไปสำหรับการสอบ IELTS และ 80 คะแนนขึ้นไปสำหรับการสอบ TOEFL iBT

4. นอกจากผลสอบภาษาอังกฤษแล้ว น้องๆ ควรมีเกรดการเรียนอย่างน้อย 2.75 หรือ C+ ขึ้นไป สำหรับการเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยระดับกลาง และ 3.3 หรือ B+ ขึ้นไปสำหรับการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยระดับสูง อย่างไรก็ตาม หาก GPA โดยรวมนั้นมีคะแนนไม่ดีเท่าไหร่นัก ขอให้น้องๆ พยายามทำเกรดในวิชาสำคัญที่จะใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ อาทิ หากต้องการเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกรดของน้องๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเลข ควรจะทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ B+ ขึ้นไป เป็นต้น

5. ควรตรวจสอบ Requirements ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียนต่อให้แน่ชัด โดยสามารถหาข้อมูลเองได้ในเบื้องต้น หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อให้คำแนะนำ

6. เตรียมการเขียน Statement of Purpose – SOP 

7. เตรียม Recommendation Letter จากอาจารย์ที่เคยสอน หรือหากทำงานแล้วก็ควรจะมี Recommendation Letter จากหัวหน้างานที่เราทำงานด้วย

Testimonials

Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

reCAPTCHA

GENT Accreditations: