ทำความรู้จักโรงเรียนในรูปแบบ Boarding school คืออะไร?

Boarding school

สถานศึกษาหรือโรงเรียนในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหญิง/ชายล้วน โรงเรียนสหศึกษา แต่ยังมีอีกสถานศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันและเป็นที่นิยมในโรงเรียนของต่างชาติอย่างสหราชอาณาจักรอย่าง Boarding school คืออะไร เราจะพามาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กัน

Boarding school คือ โรงเรียนประจำ ซึ่งจะแตกต่างกับโรงเรียนประเภทอื่นๆ ตรงที่จำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในสถานที่ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ และใช้ชีวิตประจำวันภายในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนหรือหลังเลิกเรียน

ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มาจากต่างสถานที่ ต่างเชื้อชาติ ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของแต่ของผู้คนแต่ละประเทศ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโลกเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนในรูปแบบ Boarding school


สารบัญบทความ


Boarding School คือ

Boarding School แปลว่า

Boarding School คือประเภทของสถานศึกษารูปแบบหนึ่ง หรือที่เรียกว่าโรงเรียนประจำ โดยนักเรียนที่เข้าเรียน จะต้องพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียน ตามที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดไว้ให้ นักเรียนจะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในชั่วโมงเรียนหรือหลังเวลาเลิกเรียน และจะต้องฝึกทักษะในการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ โดยที่ไม่มีครอบครัวหรือผู้ปกครองอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิดมาคอยกำกับ ชี้แนะ กิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน

ต้องมีการจัดแบ่งเวลาชีวิตด้วยตนเอง มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย แต่ถึงแม้ว่านักเรียนที่เรียน Boarding School คือ การที่นักเรียนที่เข้ามาศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว ทางโรงเรียนก็ยังมีตารางกิจกรรมที่คอยกำหนดเวลาในการใช้ชีวิตของนักเรียนในแต่ละวันด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำร่วมกับนักเรียนคนอื่น ซึ่งโรงเรียนได้จัดสรรไว้ให้นักเรียนได้มาเข้าร่วม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ชีวิต ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำให้เมื่อเรียนจบมาแล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมการทำงานที่มีความหลากหลายได้ เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม


ข้อดีของ Boarding School คืออะไรบ้าง

คำว่า Boarding School หรือ โรงเรียนประจำ ที่ได้อ่านจากข้างต้นแล้ว น่าจะรู้สึกว่าทำไมทางโรงเรียนถึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวด มีการกำหนดตารางเวลาในการใช้ชีวิตของนักเรียน และยังจะต้องอยู่ร่วมกันกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่มาสังคมที่ต่างกัน แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่ควรทราบ ก่อนที่จะส่งบุตรหลานไปเรียน Boarding School คือ มีข้อดีดังนี้

  1. ไม่ต้องเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

ถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากของ Boarding School คือ โดยปกติแล้วโรงเรียนทั่วไป จะต้องมีการเดินทางไป-กลับ หากระยะห่างของโรงเรียนกับบ้านอยู่ไกลกัน ซึ่งระหว่างเดินทางไปโรงเรียนอาจเวลาไปเป็นอย่างมาก ทำให้เวลาว่างที่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูญเสียไป

ดังนั้นนักเรียน ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องของการเดินทาง เนื่องจากทางโรงเรียนนั้นมีการจัดที่พักรองรับให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนในโรงเรียน มีเวลาว่างในการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เนื่องจากหลังเลิกเรียน ก็สามารถเดินทางกลับที่พักได้ และยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทาง

  1. ฝึกการปรับตัว ทักษะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

การใช้ชีวิตใน Boarding School คือ  นักเรียนจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวหรือกับครอบครัวเหมือนที่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนทั่วไป แต่การเข้ามาเรียนนั้น จะต้องอยู่ร่วมกับนักเรียนคนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้พบเจอกับผู้คนในสังคมหลากหลายรูปแบบ การปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดกับผู้อื่นในสังคมได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

  1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ซึ่งการเข้าไปเรียน ใช้ชีวิตอยู่ใน Boarding School ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสักเท่าไหร่ นักเรียนจะต้องมีการกำหนดตารางเวลา การใช้ชีวิตของตัวเอง จะไม่เหมือนกับการเรียนที่โรงเรียนซึ่งหลังเลิกเรียน มีครอบครัว ผู้ปกครองมาคอยดูแลการทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนต้องแบ่งเวลาเพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง

เมื่อเข้าเรียนใน Boarding School คือ จะต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางของโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ การเข้าที่พักตรงต่อเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียน มีการปรับตัว ฝึกความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ยอมรับและเข้าใจบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้น


เหตุผลที่ควร Boarding School คือ

การเรียนศึกษาต่อในโรงเรียนประจำ จะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าการเข้าเรียนมีความเข้มงวด ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบ ตารางเรียน และยังมีกำหนดตารางหลังเลิกเรียนอีก ทำให้การเข้าเรียนในโรงเรียนประจำนั้นดูยุ่งยาก แต่อีกมุมหนึ่งของครอบครัวผู้ปกครองที่มีแนวคิดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน เหตุผลที่ควร Boarding School คือ มีดังนี้

  1. นักเรียนที่เข้าไปเรียนใน Boarding School คือ จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง และยังได้ซึมซับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของบุคคลอื่นที่เป็นนักเรียนต่างชาติได้อย่างเต็มที่ และยังสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของบ้านเราไปสู่นักเรียนชาวต่างชาติอีกด้วย 
  2. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการจัดที่พักไว้สำหรับนักเรียน ซึ่งจะพักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนได้ เมื่อเลิกเรียนแล้วนักเรียนสามารถเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักกับโรงเรียนได้อย่างสะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  3. ฝึกให้มีความรับผิดชอบ นักเรียนที่เข้าเรียน Boarding School คือ จะต้องช่วยเหลือตนเองในทุกๆ ด้าน เช่นการเรียน การสอบ การเข้าสังคม เป็นต้น ทำให้การเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ ถือเป็นการฝึกประสบการณ์ การใช้ชีวิตรูปแบบหนึ่ง ได้พบเจอและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่หลากหลายเชื้อชาติ 

สรุป

สำหรับครอบครัว ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเรียนไปเรียน ศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อให้เรียนรู้ ฝึกภาษา แต่มีงบค่อนข้างจำกัด และไม่ค่อยมีเวลาว่างในการบุตรหลาน Boarding School คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการศึกษาเรียนต่อในด้านของภาษา

เพราะนอกจากจะได้ความรู้ในห้องเรียนจากครูเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ยังได้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอื่นๆ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน และยังได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ จาก Boarding School คือ อาจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติที่ดี เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้ที่ได้รับ มาพัฒนาการใช้ชีวิตในประเทศบ้านเกิดของตนเองได้เป็นอย่างดี