การเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

HIGH SCHOOL PROGRAMS

ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองที่กำลังค้นหาผู้ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับบุตรหลานของท่าน GENT Edutainment ถือเป็นผู้นำของผู้วางแผนการศึกษาและให้คำปรึกษาในการเรียนต่อมัธยมต่างประเทศสำหรับน้องๆ นักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อมัธยมในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดย GENT เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศกว่าร้อยสถาบันทั่วโลก

ไม่เพียงแต่การคัดเลือกประเทศ เมือง โรงเรียน หรือระบบและหลักสูตรที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่านเท่านั้น หากแต่การดูแลนักเรียนหลังจากออกเดินทาง การติดตามผลการเรียน การให้คำแนะนำในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ก็ถือเป็นอีกหลายๆปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ ประสบผลสำเร็จในการเรียนในต่างประเทศ ซึ่ง GENT Edutainment จะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่น้องๆ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่เรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ จนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จึงทำให้ผู้ปกครองวางใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมืออาชีพอย่างแท้จริง

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

1.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและเมืองที่ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจให้บุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ ประเภทของโรงเรียน ประเภทของที่พัก

3. กำหนดงบประมาณในการเรียนต่อมัธยมต่างประเทศที่สามารถใช้จ่ายได้ต่อปีการศึกษา

4. กำหนดระยะเวลาที่สนใจให้นักเรียนเดินทางไปเรียนต่อ และจบการศึกษา

5. นอกจากนั้นควรทำการวางแผนว่านักเรียนมีแผนการเรียนหลังเรียนจบมัธยมในต่างประเทศอย่างไรบ้าง

6. เมื่อได้ประเทศที่สนใจ หรือโรงเรียนที่สนใจแล้ว ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องระบบการเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

7. เจ้าหน้าที่จะแนะนำประเทศ เมือง และหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนแต่ละคนในการไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

8. ผู้ปกครองวางแผนเตรียมตัวให้กับนักเรียนหลักๆ 3 ด้าน

8.1 ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ - นักเรียนไทยส่วนมากในปัจจุบันมีความสามารถในระดับที่ดีในการฟังและพูด อย่างไรก็ตามหากเป็นการเขียนในเชิงวิชาการและการอ่านแล้ว นักเรียนไทยส่วนมากยังต้องได้รับการฝึกฝน เบื้องต้นทาง GENT แนะนำให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมน้องๆ ทางด้านภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ และให้เสริมทักษะใดๆ ที่นักเรียนอาจจะยังไม่เก่งมากนัก

8.2 ความพร้อมทางด้านวิชาการ - นักเรียนควรมีความพร้อมทางด้านวิชาการที่ดีในระดับนึง อย่าคิดว่าการไปเรียนเมืองนอกจะเรียนง่ายกว่า วิชาการอ่อนกว่า เพราะหากนักเรียนเรียนเป็นภาษาไทยแล้ว ยังไม่สามารถทำคะแนนได้ดี การเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเมื่อเทียบกับการเรียนในประเทศไทย แม้ว่าวิธีการเรียนการสอนในต่างประเทศจะแตกต่างจากการเรียนการสอนในประเทศไทยก็ตาม ดังนั้นหากนักเรียนมีปัญหาทางด้านวิชาการ ให้ดูว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติในการเรียน หรือเป็นปัญหาในเรื่องของความสามารถและทักษะทางวิชาการ หากเป็นในลักษณะหลัง แนะนำให้ผู้ปกครองพยายามค้นหาจุดเด่นของนักเรียนเพื่อที่จะได้หาหลักสูตรและแนวทางการเรียนที่เหมาะสมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

8.3 ความพร้อมทางด้านวัยวุฒิ - หากนักเรียนไม่อยากไป แนะนำให้ผู้ปกครองให้เหตุผล และให้เวลากับนักเรียนในการปรับทัศนคติและความคิดในการไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ เนื่องจากหากนักเรียนไม่พร้อมแล้วผู้ปกครองบังคับให้น้องเดินทาง อาจจะทำให้การเดินทางไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

ข้อแนะนำการสมัครการเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

1. สอบถามความพร้อมของบุตรหลานของท่านว่ามีความสนใจที่จะไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศหรือไม่

2. หากมีความสนใจในการเรียนต่อมัธยมต่างประเทศหรือยังไม่แน่ใจ ให้โทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาการเรียนมัธยมต่างประเทศ

3. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูว่าบุตรหลานของท่านน่าจะเหมาะกับโรงเรียนประเภทใด ระบบการเรียนแบบใดและสนใจไปเรียนที่ประเทศใด

4. เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าสนใจไปเรียนที่ประเทศใด ในระดับใด ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อแนะนำโรงเรียนที่น่าสนใจ

5. คัดเลือกโรงเรียนไม่เกิน 3 - 5 โรงเรียนเพื่อทำการสมัคร

6. ควรตัดสินใจและสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 - 9 เดือน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ

7. ขั้นตอนการสมัครจะประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์ที่อาจจะมีเพียงแค่การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

8. หากผู้ปกครองไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร แต่มีความสนใจในการวางแผนให้บุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT ในการวางแผนการเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศได้ที่ [email protected]: @Gentedutainment หรือโทร 062-656-5996

Why GENT High School?

Experience and Expertise
GENT เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเด็กนักเรียนต่อต่างประเทศที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างดีในระบบการศึกษาและโรงเรียนของแต่ละประเทศ
One stop service
ไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม แต่ GENT ยังเป็นผู้ดำเนินการสมัครโรงเรียน สมัครวีซ่า ตลอดจนการจองตั๋วเครื่องบิน และการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่น้องศึกษาในต่างประเทศ
After service: Giving Progression Report and Coaching
หลังจากเดินทาง GENT จะคอยดูแลและให้คำแนะนำน้องๆ อีกทั้งอัพเดทผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่น้องๆ และผู้ปกครองในด้านการเรียนจนจบการศึกษา
Professional Treat, Personal Touch Services
ให้การดูแลอย่างมืออาชีพและดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ข้อมูลระบบการศึกษา การเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Testimonials

Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

reCAPTCHA

GENT Accreditations:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า