HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAMS - โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษามาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา GENT ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสไปใช้ชีวิต เรียนรู้ ศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาและเรียนรู้ในการอยู่ด้วยตัวเองในต่างประเทศ

นอกจากนี้ จากความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ ประกอบกับการให้บริการและดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศด้วยมาตรฐานชั้นสูงสุดที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง GENT จึงมีความยินดีที่จะนำเสนอโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ GENT High School Exchange Programs ในประเทศสหรัฐอเมริกา (J-1, F-1) ประเทศแคนาดา และประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งทางผู้บริหารขอให้ความมั่นใจแก่ทางผู้ปกครองและบุตรหลานของท่านที่มีความสนใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ของเราว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแล การวางแผนการศึกษา ตลอดจนการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในต่างประเทศจนจบการศึกษาดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างแน่นอน

ไม่เพียงเท่านั้น GENT มีทุนการศึกษาให้สูงสุด 50,000 บาทสำหรับโครงการแลกเปลี่ยน USA J-1 และทุนการศึกษากว่า 150,000 บาทสำหรับโครงการแลกเปลี่ยน USA F-1 อีกด้วย

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประเทศสหรัฐอเมริกา J-1

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange Programs

in USA, New Zealand, Canada, UK

วัตถุประสงค์โครงการแลกเปลี่ยน - High School Exchange Programs

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยสามารถเทียบชั้นได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสังกัด)

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะและวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากการเรียนการสอนในประเทศไทย และนำไปปรับใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต

3. พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน (English Communication) และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและการอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์

4. เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนความอดทน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาวุฒิภาวะและบุคลิกภาพผ่านโครงการแลกเปลี่ยน

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดมุมมองใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน เพื่อนำข้อดีเหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเองในอนาคต เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะและมารยาททางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติผู้อื่น การมีจิตสาธารณะ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

รูปแบบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน USA J-1 High School Exchange Programs

1. นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะได้รับการเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้วีซ่าแบบ J-1

2. นักเรียนสามารถเรียนที่โรงเรียนมัธยมที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าเรียนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเดินทางกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย หรือหากต้องการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ สามารถแจ้งกับทาง GENT ล่วงหน้าเพื่อเลือกโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป

3. นักเรียนไม่สามารถจบการศึกษาและไม่สามารถได้รับวุฒิบัตรจบการศึกษา (High School Diploma) แม้ว่าจะได้รับการจัดสรรให้เข้าเรียนในระดับ Grade 12 ก็ตาม

4. นักเรียนจะได้รับการจัดสรรในการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน แต่มีความยินดีในการต้อนรับนักเรียนต่างชาติให้เข้าพักอาศัยตลอดระยะเวลาภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

5. นักเรียนจะเดินทางไปในฐานะตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวอเมริกาและชาวต่างชาติ

6. เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 เทอม) หรือประมาณ 9 – 10 เดือน

7. สามารถเทียบชั้นเรียนได้โดยขึ้นอยู่กับผลการเรียน และใบรายงานความประพฤติของทางโครงการฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงเรียนในประเทศไทยที่นักเรียนสังกัดอยู่

8. เนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน USA J-1 ไม่สามารถเลือกสถานที่ โรงเรียน ตลอดจนการเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ได้ หากนักเรียนมีความต้องการระบุเมือง โรงเรียน หรือประเทศ ทาง GENT สามารถแนะนำการไปเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีในรูปแบบอื่นๆ ได้ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (F-1) แคนาดา อังกฤษ และนิวซีแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยน USA J-1 - High School Exchange Programs 

1. สัญชาติไทย โดยมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีหนังสือเดินทางประเทศไทย

2. มีอายุระหว่าง 15 – 17.5 ปี (นับถึงวันที 15 กรกฎาคมในปีที่เดินทาง)

3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสายสามัญที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ

4. เคยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมี Recommendation Letter ที่ดีจากครูผู้สอน 2 ท่าน

5. สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ELTIS ได้ไม่ต่ำกว่า 221 และสอบผ่านการสัมภาษณ์จากทางโครงการฯ
(กรณีที่ได้คะแนน ELTIS ต่ำกว่า 221 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางเจ้าหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา)

6. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3 ปีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 2.5

7. ไม่เคยได้รับเกรด D หรือ F ตลอดระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

8. มีความประพฤติ ปฏิบัติดี มารยาทดี รู้จักกาลเทศะ บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ และมีวุฒิภาวะที่ดี

9. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการปรับตัว เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีความอดทนในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

10. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อเรื้อรัง

11. ไม่มีข้อจำกัด หรือมีข้อจำกัดน้อยในเรื่องของอาหารการกิน

12. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับนักเรียนที่สนใจไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา (F-1), แคนาดา และนิวซีแลนด์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 062-656-5996 

ขั้นตอนการสมัครโครงการแลกเปลี่ยน USA J-1

1. กรอกใบสมัครของ GENT และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน

2. ชำระค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์จำนวน 500 บาท ตามรายละเอียดบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง
ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับเงินค่าสอบ 500 บาทคืนเมื่อทำการสมัครและเดินทางไปศึกษาต่อ โดยจะหักจากค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

3. ส่งเอกสารตามรายการด้านล่างมาที่ [email protected] หรือทางไลน์กับเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย
 • สลิปการโอนเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท
 • สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

4. นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของทาง GENT เพื่อทำการสอบวัดระดับและสอบสัมภาษณ์

5. เมื่อทราบผลการสอบวัดระดับและสัมภาษณ์เบื้องต้นกับทาง GENT นักเรียนจะต้องตอบรับภายใน 7 วันหลังจากวันทราบผลสอบ โดยทำการเซ็นสัญญาการเข้าร่วมโครงการและยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

6. พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการโดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวดดังนี้

    งวดแรก: ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50,000 บาท (Non Refundable) หลังทราบผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์เบื้องต้นจากทาง GENT

    งวดที่สอง: ค่าตอบรับและค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 150,000 บาท หลังผ่านการพิจารณาจากองค์กรในต่างประเทศ

    งวดที่สาม: ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือโดยหักค่า ELTIS Test 500 บาท ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หรือตามวันที่กำหนด

7. นักเรียนทุกคนจะต้องทำการฉีดวัคซีนตามที่โครงการระบุไว้โดยควรทำการตรวจเช็คและเผื่อเวลาในการฉีดวัคซีน

8. เตรียมเอกสารเพื่อสมัครวีซ่า (ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม) กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ก่อนเตรียมเอกสาร

9. เจ้าหน้าที่นัดวันทำวีซ่าเพื่อให้นักเรียนเดินทางไปสมัครที่ศูนย์ยื่นวีซ่า/สถานทูต โดยนักเรียนจะต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

10. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

11. ประกาศโฮสต์อุปถัมภ์และโรงเรียนก่อนวันเดินทาง

ค่าใช้จ่าย, สิ่งที่รวม, สิ่งที่ไม่รวม ของโครงการแลกเปลี่ยน USA J-1

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ GENT High School Exchange Program J-1 มูลค่า (449,000 บาท) เท่านั้น

พิเศษ!! เมื่อสอบผ่านเข้าร่วมโครงการฯ

รับทุนการศึกษาสมทบ 50,000 บาท (399,000 บาท) เมื่อสมัครก่อน 31 สิงหาคม และ

รับทุนการศึกษาสมทบ 25,000 บาท (424,000 บาท) เมื่อสมัครก่อน 15 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายที่รวมในโปรแกรม

 • ค่าที่อยู่อาศัย ค่าอาหารเช้า - เย็นในวันที่ไปเรียน และค่าอาหาร 3 มื้อในวันหยุดโดยครอบครัวอุปถัมภ์
 • ค่าดำเนินการจัดการในการจัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์
 • ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)
 • ค่าดำเนินการสมัครวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า J-1 และค่า SEVIS Fee
 • ค่าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ELTIS Test
 • การติวสอบสัมภาษณ์ กรณีต้องสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศ
 • การปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (Orientation)
 • ค่ารับส่งสนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (Airport Pick up)
 • เจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสมัครเรียน
 • เจ้าหน้าที่คอยดำเนินการติดต่อประสานงานกับตัวแทนในพื้นที่และคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนจนจบโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศและภายในประเทศ (โดยแนะนำให้ทำการสำรองที่นั่งกับทาง GENT เพื่อช่วยในการตรวจสอบไฟลท์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามวันเดินทางไปกลับที่กำหนด)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ โดยประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
 • ค่าชุดพละ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนอาทิ ค่าห้องแล็บ ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนเสริมพิเศษ ค่าทริปและกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือที่โครงการกำหนด เป็นต้น
 • ค่าเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักและโรงเรียน (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายในสิ่งที่นักเรียนที่ทำขึ้น

ด่วน! ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 062-656-5996 ได้ทุกวัน 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน USA F-1, Canada และ New Zealand

สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ แต่มีความต้องการที่จะระบุสถานที่ เมือง และประเทศ หรือมีความต้องการในการระบุเงื่อนไขในการเลือก Host Family ตลอดจนอาจจะมีโรคประจำตัว หรือข้อจำกัดอื่นๆ น้องๆ สามารถที่จะเลือกเดินทางไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ในรูปแบบอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ F-1, โครงการแลกเปลี่ยนในประเทศแคนาดา และโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ F-1 นั้น น้องๆ จะสามารถเลือกโรงเรียน เมือง และรัฐได้ โดยจะได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีระดับราคาที่หลากหลาย และกำหนดรูปแบบของที่พักได้ว่าจะอยู่กับ Host Family หรืออยู่หอพัก หรือ Boarding ที่สำคัญน้องๆ สามารถที่จะเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมได้จนจบการศึกษาและได้รับ High School Diploma ได้ด้วย น้องๆ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนมัธยมทีอเมริกาได้ที่นี่ (เรียนมัธยมที่อเมริกา)

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศแคนาดา น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน (เริ่มต้นที่ 5 แสนบาทขึ้นไป) โดยสามารถกำหนดเมืองที่ต้องการไป โดยระบุความสามารถทางด้านวิชาการ ความสนใจ งานอดิเรก เพื่อทาง GENT จะได้ช่วยคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมมานำเสนอได้ โดยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนมัธยมที่แคนาดาได้ที่นี่ (เรียนมัธยมที่แคนาดา)

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศนิวซีแลนด์ น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนได้เช่นเดียวกับประเทศแคนาดา โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน (เริ่มต้นที่ 6.5 แสนบาทขึ้นไป) โดยสามารถกำหนดเมืองที่ต้องการไปได้ด้วยเช่นกัน น้องๆ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ได้ที่นี่ (เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์)

ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจในการเลือกโครงการฯใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับพี่เบสท์ ได้ที่เบอร์ 062-656-5996

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเป็นศูนย์สอบโครงการแลกเปลี่ยนของ GENT

สำหรับโรงเรียนใดๆ ที่มีความสนใจเป็นศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษและประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนฯ ให้กับทาง GENT เรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของท่านในการเข้าร่วมโครงการฯ โปรดติดต่อคุณเศรษฐพล หรูตระกูล ที่เบอร์ 062-656-5996

High School Placement Specialist
GENT เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเด็กนักเรียนต่อต่างประเทศที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างดีในระบบการศึกษาและโรงเรียนของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ High School
Various Options
มี Option ให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยน USA J-1, F-1, Canada หรือประเทศ New Zealand
Scholarships
GENT มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง 50,000 บาท สำหรับโปรแกรม USA J-1 และทุนการศึกษากว่า 150,000 บาทสำหรับโครงการ USA F-1
After service: Giving Progression Report and Coaching
หลังจากเดินทาง GENT จะคอยดูแลและให้คำแนะนำน้องๆ อีกทั้งอัพเดทผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่น้องๆ และผู้ปกครองในด้านการเรียนจนจบการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

GENT Accreditations:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า