Burnaby School District 41

High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมือง ฺBurnaby, British Columbia
Year / Grade Grade 8 - 12
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Burnaby School District 41 ตั้งอยู่ในมณฑล British Columbia ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมปลายในเขตทั้งหมด 8 โรงเรียน โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมตั้งแต่เกรด 8-12 โดยเมือง Burnaby อยู่ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์เพียง 30 นาทีหากเดินทางโดย Skytrain และอยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 20 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 250,000 คน

ทางโรงเรียนมีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก และโดดเด่นในเรื่องของโปรแกรม Advance Placement (AP) นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางด้านภาษาอังกฤษและ เพื่อปรับความพร้อมในวิชาและหลักสูตรของไฮสคูล โรงเรียนทั้งหมดเป็นโรงเรียนภาครัฐที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำและที่ทันสมัย อีกทั้งมีกิจกรรมให้เลือกมากมาย เช่นกีฬา ศิลปะการแสดงในหลากหลายหลักสูตร หลังจากเรียนจบนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เขตการศึกษา Burnaby มีชื่อเสียงอันยาวนานสำหรับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ รวมถึงการฝึกให้นักเรียนมีสภาวะผู้นำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเองทั้งขณะที่ศึกษาอยู่ และสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตอีกด้วย สำหรับการเดินทางที่นี่มีความสะดวกและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดปีอีกด้วย

สำหรับเขตการศึกษา Burnaby School District 41 มีโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมด 8 โรงเรียนดังนี้

1. Alpha Secondary School
• ทำการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950 เปิดสอนในระดับชั้น 8-12 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,100 คน มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสให้นักเรียนเลือก รวมไปถึงมีชมรมและกิจกรรมกีฬามากมาย เช่น ชมรมโต้วาที, ว่ายน้ำ, รักบี้, โรงยิม เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมผ่อนคลาย

2. Burnaby Central Secondary School
• ทำการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 เปิดสอนระดับชั้น 8-12 ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการที่ดี ควบคู่ไปกับทักษะใช้ชีวิตในสังคม ดังนั้นจึงมีกิจกรรมหลายกหลายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม เช่น ชมรมกีฬา, การแสดง มากมายกว่า 30 ชมรม รวมไปถึงมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

3. Burnaby Mountain Secondary School
• โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย Simon Fraser University ที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการอย่างมาก จุดมุ่งหมายของทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ดังนั้นจึงมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วม เช่น คลับกีฬาหลากหลายชนิด, ชมรมเต้น, ศิลปะ เป็นต้น

4. Burnaby North Secondary School
• โรงเรียนนี้ทำการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1922 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,800 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเอเชีย และโรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนที่ทำการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (advanced placement program) ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียน เช่น กีฬาหลายชนิด, ชมรมภาษาต่างๆ, ชมรมเต้น เป็นต้น

5. Burnaby South Secondary School
• โรงเรียนก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1922 และมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,700 คน โรงเรียนนี้มีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น มีโรงละครขนาดใหญ่เป็นของตัวเอง, ลู่วิ่งในร่ม, มีแล็บวิทยาศาสตร์ ที่ทันสมัย และยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม เช่น มวยปล้ำ, สกี, เทนนิส, ชมรมเต้น เป็นต้น

6. Byrne Creek Secondary School
• โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เป็นโรงเรียนที่ใหม่ที่สุดในเขตการศึกษา Burnaby และมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต เช่น เสริมสร้างทักษะต่างๆ, แนะแนวทางศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย, แนะแนวการทำงานในอนาคต รวมไปถึงมีกีฬาและกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม เช่น บาสเกตบอล, ว่ายน้ำ, เต้น เป็นต้น

7. Cariboo Hill Secondary School
• โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในเขตการศึกษา Burnaby โดยมีจำนวนนักเรียนประมาณ 600 คน ทำให้นักเรียนและอาจารย์มีความใกล้ชิดและดูแลกันเหมือนครอบครัว และทางโรงเรียนยังเน้นปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำ, รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควบคู่ไปกับการได้รับการศึกษาที่ดี และโรงเรียนยังมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วม เช่น ฮอกกี้ในร่ม, ชมรมเต้น, กีฬาหลากหลายประเภท เป็นต้น

8. Moscrop Secondary School
• โรงเรียนก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1956 และพัฒนาเรื่อยมา ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,400 คน และทำการเปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงในด้านของวิชาการที่ค่อนข้างสูง และอัตรานักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยก็สูงเช่นกัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกทำ เช่น กีฬาหลากหลายชนิด, ชมรมจิตอาสา, โต้วาที, ศิลปะ เป็นต้น

สำหรับการเดินทางที่นี่มีความสะดวกและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง โดยเมือง Burnaby อยู่ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์เพียง 30 นาทีหากเดินทางโดย Skytrain และอยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 20 กิโลเมตรเท่านั้น

Byrne Creek Secondary School

ByrneCreek
BBYSDByrneLibrary5
BBYSDByrnetrack2
BBYSDByrneSuperlab1
BBYSDByrneMac1
BBYSDByrneVideoproduction1
Byrne-DialogueTheater
BBYSDSchools2023-LR131_1H1A1651
BBYSDSchools2023-LR130_1H1A1639
ByrneCreek
BBYSDByrneLibrary5
BBYSDByrnetrack2
BBYSDByrneSuperlab1
BBYSDByrneMac1
BBYSDByrneVideoproduction1
Byrne-DialogueTheater
BBYSDSchools2023-LR131_1H1A1651
BBYSDSchools2023-LR130_1H1A1639
previous arrow
next arrow

 

Burnaby Mountain Secondary School

BBYSDSchools2023-LR226_1H1A4094
BBYSDSchools2023-LR231_1H1A4106
BBYSDSchools2023-LR211_1H1A4028
BBYSDSchools2023-LR171_1H1A3845
BBYSDSchools2023-LR198_1H1A3987
BBYSDSchools2023-LR189_1H1A3952
BBYSDSchools2023-LR208_1H1A4015
BBYSDSchools2023-LR191_1H1A3961
BBYSDSchools2023-LR205_1H1A4008
BBYSDSchools2023-LR172_1H1A3863
BBYSDSchools2023-LR226_1H1A4094
BBYSDSchools2023-LR231_1H1A4106
BBYSDSchools2023-LR211_1H1A4028
BBYSDSchools2023-LR171_1H1A3845
BBYSDSchools2023-LR198_1H1A3987
BBYSDSchools2023-LR189_1H1A3952
BBYSDSchools2023-LR208_1H1A4015
BBYSDSchools2023-LR191_1H1A3961
BBYSDSchools2023-LR205_1H1A4008
BBYSDSchools2023-LR172_1H1A3863
previous arrow
next arrow

 

Burnaby Central Secondary School
BBYSDSchools2023-LR170_1H1A1825
BBYSDSchools2023-LR169_1H1A1818
BBYSDSchools2023-LR158_1H1A1781
BBYSDSchools2023-LR163_1H1A1803
BBYSDSchools2023-LR159_1H1A1788
BBYSDSchools2023-LR170_1H1A1825
BBYSDSchools2023-LR169_1H1A1818
BBYSDSchools2023-LR158_1H1A1781
BBYSDSchools2023-LR163_1H1A1803
BBYSDSchools2023-LR159_1H1A1788
previous arrow
next arrow

 

Burnaby South Secondary School

BBYSDSchools2023-LR148_1H1A1740
BBYSDSchools2023-LR157_1H1A1774
BBYSDSchools2023-LR150_1H1A1755
BBYSDSchools2023-LR149_1H1A1750
BBYSDSchools2023-LR151_1H1A1756
BBYSDSchools2023-LR148_1H1A1740
BBYSDSchools2023-LR157_1H1A1774
BBYSDSchools2023-LR150_1H1A1755
BBYSDSchools2023-LR149_1H1A1750
BBYSDSchools2023-LR151_1H1A1756
previous arrow
next arrow

 

Cariboo Hill Secondary School

BBYSDSchools2023-LR134_1H1A1666
BBYSDSchools2023-LR143_1H1A1706
BBYSDSchools2023-LR140_1H1A1700
BBYSDSchools2023-LR95_1H1A9825
BBYSDSchools2023-LR135_1H1A1669
BBYSDSchools2023-LR141_1H1A1701
BBYSDSchools2023-LR105_1H1A9855
BBYSDSchools2023-LR103_1H1A9852
BBYSDSchools2023-LR134_1H1A1666
BBYSDSchools2023-LR143_1H1A1706
BBYSDSchools2023-LR140_1H1A1700
BBYSDSchools2023-LR95_1H1A9825
BBYSDSchools2023-LR135_1H1A1669
BBYSDSchools2023-LR141_1H1A1701
BBYSDSchools2023-LR105_1H1A9855
BBYSDSchools2023-LR103_1H1A9852
previous arrow
next arrow