เตรียมให้พร้อม! ไปเรียนมัธยมต่อต่างประเทศ จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง?

4 ความพร้อมกับข้อแนะนำในการเตรียมตัวเรียนมัธยมต่างประเทศ

 

 

สำหรับน้องๆ หลายๆ คนที่มีแผนจะเดินทางไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ มักจะมีข้อกังวลว่าจะสามารถเรียนไหวหรือไม่ ควรจะไปดีหรือไม่ แต่สิ่งสำคัญในการลดความกังวลที่มีก็คือการเตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. ด้านภาษาอังกฤษ เด็กไทยหลายๆ คนในปัจจุบันมีทักษะภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี พอฟังหรือพูดได้ในระดับเบื้องต้น หรือในระดับกลางสำหรับน้องๆ ที่เรียนในโรงเรียนไทยทั้งหลักสูตรไทยหรือหลักสูตร English Program และพูดฟังได้ในระดับที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในหลักสูตรไทยหรือหลักสูตร English Program มักจะยังพบปัญหาเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

1.1 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร Communication English ในส่วนของการฟังและการพูด เด็กไทยส่วนใหญ่พอที่จะฟังได้ แต่พูดไม่ค่อยได้ สิ่งสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารก็คือการฝึกใช้ ซึ่งทาง GENT แนะนำว่าน้องๆ ควรหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Communication English หรือ General English เพื่อให้ได้มีโอกาสได้ฝึกฝน โดยมีเวลาเรียนอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือนก่อนเตรียมตัวไปเรียนต่อ แต่หากมีระยะเวลาจำกัด ก็ควรที่จะเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ และฝึกฝนให้มากขึ้น

1.2 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ – Academic English เด็กไทยหลายๆ คนแม้เรียนในหลักสูตร English Program แต่มักจะพบได้ว่าจะมีปัญหาทางด้าน Academic English กันค่อนข้างมาก เนื่องจากนักเรียนไทยมักจะขาดทักษะทางด้านการอ่าน และการเขียน เนื่องจากข้อสอบอาจจะเป็น Multiple choices หรือ Short answer เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ในต่างประเทศ การทำข้อสอบ การส่งการบ้าน มักจะออกมาในรูปแบบของการเขียน Essay ดังนั้นทักษะการเขียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาทักษะด้านการเขียนที่ดีก็ต้องมาจาก Grammar/ Structure รวมถึงการอ่านหนังสือที่มากๆ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้จำคำศัพท์และรูปแบบการเขียนประโยคต่างๆ ได้ดีขึ้น ทาง GENT จึงขอแนะนำให้น้องๆ ลงเรียน Academic English/ Writing นอกเหนือจาก Communication English เพื่อพัฒนาทักษะในส่วนนี้ก่อนเตรียมตัวไปเรียนมัธยมต่างประเทศ 

 

 

2. ความรู้ในด้านวิชาการ หากอยู่ประเทศไทยแล้วน้องๆ ยังไม่สามารถทำเกรดได้ในระดับดี การไปเรียนต่างประเทศซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษก็จะยากขึ้นกว่าเดิม น้องๆ หลายคนมักจะคิดว่าการไปเรียนในต่างประเทศง่ายกว่า เรียนเบากว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเราไม่มีความรู้ ภาษาอังกฤษไม่ดี ไม่ขยันและตั้งใจ ก็จะไม่สามารถทำให้การเรียนประสบผลสำเร็จได้เช่นกัน ดังนั้นความรู้พื้นฐานทางวิชาการจากประเทศไทยที่ได้เรียนอยู่นั้นจึงมีประโยชน์ในการต่อยอดการเรียนได้เป็นอย่างดี 

สำหรับวิชาที่น้องๆ ควรหาที่เรียนเบื้องต้นเพื่อให้คุ้นชินกับหลักสูตรไปก่อนนั้นก็คือวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นวิชาบังคับของหลายๆ หลักสูตร แต่เมื่อไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น น้องๆ จะมีโอกาสได้เรียนในวิชาที่ตนถนัดมากขึ้น แต่เบื้องต้นแล้ว 2 วิชานี้รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาบังคับเป็นส่วนใหญ่ โดยหลักสูตรของแต่ละประเทศ แต่ละโรงเรียนนั้นจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นก็ควรทำการตรวจสอบกับทาง GENT ก่อนว่าหลักสูตรที่น้องจะไปเรียนนั้น ใช้หลักสูตรไหน และประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง 

 

3. ความพร้อมทางด้านทัศนคติในการเรียนและเป้าหมายในชีวิต 

 

ผู้ปกครองหลายๆ คน เมื่อเห็นน้องๆ ไม่ตั้งใจเรียน คบเพื่อนค่อนข้างเกเร ก็มักจะมีความคิดในการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆ ด้วย “ความหวัง” ที่ว่าถ้าไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศแล้ว น้องๆ จะเรียนดีขึ้น พัฒนาตัวเองมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การส่งน้องๆ ไปเรียนด้วย “ความหวัง” เช่นนี้อาจมีผู้ปกครองที่สมหวังและผิดหวัง ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆ ที่ส่งไปจะปรับตัวและปรับทัศนคติต่อการเรียนได้มากน้อยแค่ไหน เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในการเรียนคือ การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ขยัน และมีความตั้งใจ 

ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ มีทัศนคติต่อการเรียนที่ดีขึ้น อาจจะเกิดจากคำถามที่ว่า อยากเป็นอะไรในอนาคต?” ซึ่งเด็กส่วนใหญ่เกินกว่า 80% มักตอบไม่ได้ หรือถ้าตอบได้ก็ไม่แน่ใจ ในความเป็นจริง เป้าหมายของการเรียนนอกเหนือจากเป็นการเก็บเกี่ยวความรู้แล้ว สิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องค้นหาคำตอบให้ได้คืออยากเป็นอะไร เพราะนั่นจะทำให้น้องๆ มีความสุข มีความสนุกมากขึ้นในการเรียน เพราะน้องๆ รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไร แต่หากเราไม่มีเป้าหมาย มันก็จะทำให้เราไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร ขอแค่เรียนให้ผ่าน หรือจบการศึกษาไปแต่ละชั้นไปในแต่ละปีก็เท่านั้น 

การค้นหาว่าน้องๆ ชอบอะไร เกิดได้จากการสนับสนุนของผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ให้น้องๆ ได้เรียนพิเศษ ได้ลองทำกิจกรรมต่างๆ แต่สิ่งสำคัญไม่มีใครที่รู้มากกว่าตัวเรา ตัวน้องๆ เองก็ควรที่จะตั้งคำถาม และหาเป้าหมายให้ได้ด้วยตัวเอง 

4. การใช้ชีวิตและ การอยู่ได้ด้วยตนเอง

นอกจากนั้นแล้ว การไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศนั้น ไม่ใช่มีเพียงความพร้อมด้านวิชาการเท่านั้น แต่ต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจและความเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองโดยไม่มีผู้ปกครองมาดูแล ซึ่งโดยปรกติแล้ว น้องๆ หลายคนชอบที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมากกว่ามีผู้ปกครองมาคอยกำกับ เพราะเด็กรุ่นใหม่ชอบอิสระ หากแต่น้องๆ ไม่เข้าใจว่าอิสระต้องมาพร้อมกับขอบเขตและกฎระเบียบต่างๆ ด้วย น้องๆ มักคิดว่าไปเรียนต่างประเทศ แล้วจะทำอะไรก็ได้ ไว้ผมยาว ทำสีผม แต่งตัวยังไงก็ได้ ไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมากมาย หากแต่ในความเป็นจริง ทุกที่มีกฎระเบียบหมด และการที่น้องๆ ยังเป็นนักเรียนอยู่นั้น นอกจากมีหน้าที่ในการเรียนวิชาการแล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้ในการเข้าใจและอยู่ได้ด้วยกฎของสังคม 

จากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ และหากผู้ปกครองหรือน้องๆ ต้องการทดลองไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การไปเรียนซัมเมอร์ระยะสั้น แม้จะไม่ได้เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษในช่วงข้ามคืน แต่อย่างน้อยการไปซัมเมอร์ระยะสั้นจะช่วยพัฒนาน้องๆ ได้ในหลายๆ ทาง และเป็นการเตรียมความพร้อมที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ ที่มีแผนในการเตรียมตัวไปเรียนมัธยมต่างประเทศในอนาคต

น้องๆที่สนใจเรียนมัธยมต่างประเทศสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการเรียนได้ที่ LINE Official : @gentedutainment ; 062-656-5996 (พี่เบสท์)