Tag: หลักสูตร Foundation

Foundation Course คืออะไร?

ในปัจจุบันได้มีน้องๆ นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว สนใจไปเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมที่แตกต่างกันของประเทศอังกฤษและประเทศไทย จึงทำให้นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษได้