9 โรงเรียนประจำ อังกฤษ (boarding school UK) น่าไปขนาดไหนมาดูกัน!!

โรงเรียนประจำ อังกฤษ Rossall School (รอสซอล) ใน North West

การไปศึกษาต่อมัธยมที่โรงเรียนประจำ อังกฤษ จัดเป็นการลงทุนให้กับชีวิตที่คุ้มค่าแก่นักเรียนไทยทุกๆคนในการปูรากฐานเพื่อเข้าไปซึมซับบรรยกาศและวัฒนธรรมที่มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน

ในสังคมของประเทศอังกฤษ เพราะหลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนประจำ อังกฤษครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้ภาคทฤษฏีแบบเข้มข้น สอนผู้เรียนเข้าใจถึงพื้นฐานและการนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้จริง และภาคปฎิบัติที่มุ่งเน้นการร่วมกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการทำงานในอนาคตที่ไม่น้อยหน้าเช่นกัน เพราะครูผู้สอนทุกโรงเรียนประจำ อังกฤษ มีประสบการณ์การดูแลนักเรียนในอังกฤษและนักเรียนต่างชาติอย่างดี

พร้อมมีผู้ให้คำปรึกษาส่วนตัวแก่นักศึกษาทุกคน สำหรับการแนะแนวความรู้ แนวทางสิ่งที่นักเรียนสนใจไปต่อยอดต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยการใส่ใจนี้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ครูโรงเรียนประจำ UK boarding school อังกฤษจึงมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมและขัดเกลาให้นักเรียนเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งทาง Gentstudyaboard จะมาแนะนำ 9 โรงเรียนประจำ อังกฤษที่น่าไปศึกษาต่อ ที่ล้อมรอบไปด้วยสภาพ
แวดล้อมที่น่าอยู่ และเป็นรั้วโรงเรียนมัธยมที่บ่มเพาะผู้เรียนเป็นคนมีความรู้ และพึ่งพาตัวเองเมื่อออกจากประตูโรงเรียนประจำด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม

หลักสูตรการเรียนของ โรงเรียนประจำ อังกฤษ

GCSE (General Certificate of Secondary Education)

หลักสูตรโรงเรียนประจำอังกฤษ GCSE เป็นการเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนรู้ที่จะศึกษาต่อ boarding school อังกฤษในมัธยมต้น เป็นหลักสูตรเรียน 2 ปี ที่ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานเบื้องต้นทุกวิชา และสามารถเลือกวิชาสำหรับสอบได้ใน 8-12 วิชาตามความถนัดของตัวเองและและควรเลือกสอบอย่างน้อย 5 วิชา โดยผลสอบจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่เกรด 1 – 9

เงื่อนไขการเข้าหลักสูตร GCSE : สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีเป็นต้นไป
เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร GCSE : ผู้เรียนต้องสอบผ่านเกรด 4-5 ขึ้นไปอย่างน้อย 5 วิชาถึงสามารถจบหลักสูตร GCSE และได้ใบจบวุฒิการศึกษาและสามารถต่อยอดหลักสูตร A-Level หรือ IB (International Baccalaureate)ในภาคระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรขั้นต่อไป

A-Level

หลักสูตรโรงเรียนประจำอังกฤษ A-Level เป็นการเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนรู้ที่จะศึกษาต่อระดับมัธยมปลายใน boarding school อังกฤษ เป็นหลักสูตร 2 ปี ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาสามัญที่มีความถนัดเฉพาะตนถึง 3-4 วิชาเป็นต้นไป โดยหลักสูตร A-Level เน้นผู้เรียนให้เข้าสู่หลักสูตรการเรียนรู้แบบเข้มข้น ให้เข้าถึงรากฐานเชิงลึกของวิชานั้นๆ โดยระดับการผ่านของหลักสูตร A-Level มีตั้งแต่เกรด A+ , A , B , C , D , E , F , G และ E

เงื่อนไขการเข้าหลักสูตร A-Level : อายุ 16-18 ปีและเรียนจบหลักสูตร GCSE โดยได้เกรด GCSE อย่างน้อย 4-5 ในวิชานักเรียนต้องการจะเลือกเรียน A-Level
เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร A-Level : ผู้เรียนต้องสอบผ่าน 3-4 วิชาที่เลือกเรียนใน A-Level โดยได้เกรด A*-E ขึ้นไป จึงสามารถนำวุฒิ A-Level ไปยื่นสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ และบางมหาลัยจะมีกำหนดว่าจะรับเฉพาะเกรด A+ , A และ B เท่านั้น

International Baccalaureate (IB)

หลักสูตรโรงเรียนประจำอังกฤษ IB(International Baccalaureate) เป็นการเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนรู้ต่างชาติ ที่เตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรโรงเรียนประจำอังกฤษ IB เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้ยอมรับระดับสากล เน้นการสอนเนื้อหาเชิงวิชาการแบบครอบคลุมวัฒนธรรมแก่ผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมกับพัฒนาจิตใจในสังคมส่วนรวมด้วยจิตใต้สำนึกตัวเอง โดยแบ่งระดับผู้เข้าหลักสูตรเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับประกาศนียบัตรสำหรับเป็นหลักสูตร 2 ปี ที่ประกอบ 6 วิชาหลักการเรียนรู้ ได้แก่

 1. วิชาภาษาและวรรณกรรม (Language and Literature) เน้นศึกษาภาษาในบริบทสนทนาและการพูดประยุกต์เชิงลึก
 2. วิชาทักษะการใช้ภาษา (Second Language) เน้นศึกษาภาษาที่สอง อย่าง ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทและเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษานั้นๆอย่างลึกซึ้ง
 3. วิชาปัจเจกและสังคม (Individuals and Societies) เน้นการศึกษาประเภทปรัชญา เศรษฐศาตร์ และจิตวิทยา ในการวิเคราะห์และอนุมานทฤษฎีของเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
 4. วิชาวิทยาศาสตร์ (Experimental Sciences) เน้นการศึกษาวิทยาศาตร์เชิงเคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สุขภาพการกีฬา และแบบคอมพิวเตอร์
 5. วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เน้นการศึกษาเชิงคำนวณ วิธีการคิดคณิตศาตร์ระดับกลาง-สูง
 6. วิชาศิลปะ (Arts and Electives) เน้นการศึกษาครอบคลุมทางวัฒนธรรมแต่ละสาขาสายศิลป์ ได้แก่ การแสดง ดนตรี เต้นรำ ทัศน์ศิลป์ และภาพยนตร์จนไปถึงละครเวที

เงื่อนไขการเข้าหลักสูตร IB : มีหลักสูตรการสอนแต่ละช่วงอายุของผู้เรียนเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • หลักสูตรระดับต้น (IB Primary Years Programme) สำหรับนักเรียนอายุ 3-12 ปี
 • หลักสูตรระดับกลาง (IB Middle Years Programme) สำหรับนักเรียนอายุ 11-16 ปี
 • หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme) สำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร IB : ผู้เรียนจะต้องบังคับเรียน 6 วิชาและ 3 เงื่อนไขหลักสำคัญของการเรียนหลักสูตรโรงเรียนประจำอังกฤษ IB นี้คือ

 1. Theory of Knowledge (ToK) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับมนุษย์และสังคม วัฒนธรรมของตนเองและโลกผ่าน essay 1200-1600 คำ
 2. Creativity, Action, Service (CAS) โครงงานกิจกรรมนอกโรงเรียนทางสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสาต่างๆ
 3. Extended Essay (EE) การเขียนเรียงความในหัวข้อที่สนใจ 4000 คำ
  หากแบบการประเมินผู้เรียนไม่ครบตามกำหนดของ 3 เงื่อนไขบนจะไม่ได้รับจบการศึกษาหลักสูตร IB Diploma แต่จะได้รับ IB certificate เท่านั้น

Higher Education

หลักสูตร Higher Education เป็นการศึกษาระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปแล้ว ปริญญาตรีที่อังกฤษจะใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติอาจจะต้องเรียน 4 ปี เนื่องจากต้องเรียนปรับพื้นฐาน (Foundation) ก่อน ในส่วนของหลักสูตรเรียนทางวิชาการแพทย์และสถาปัตยกรรม 5 ปี โดยหลักสูตร Higher Education เน้นให้นักเรียนเรียนตามสาขาที่ตนเองสนใจ ให้เข้าใจทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของสาขาวิชานั้นๆ

เงื่อนไขการเข้าหลักสูตร Higher Education : อายุ 18-19 ปีขึ้นไป และเรียนจบวุฒิการศึกษา A-Level หรือ IB นอกจากนี้ หากจบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในต่างประเทศ จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Academic โดยเกณฑ์ในการรับจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร Higher Education: เกณฑ์ในการสอบผ่านขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่โดยส่วนมากแล้ว ผู้เรียนต้องสอบได้ 50% ขึ้นไปในแต่ละวิชา จึงสามารถจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับมหาวิทยาลัยของอังกฤษได้

9 โรงเรียนประจำ อังกฤษ (boarding school UK) ของแต่ละเมือง

1. Box Hill (บอกซ์ฮิลล์) boarding school ใน London

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Box Hill อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงลอนดอน เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษและแบบไป-กลับ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1959 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 11-18 ปี โดยมีนักเรียนทั้งหมด 400 กว่าคน โดยมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนประมาณ 25% ของนักเรียนที่นี่ ซึ่งทางโรงเรียน Box Hill มีศูนย์ International Study Centre สำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นการสอนวิชาการและภาคปฎิบัติให้ผู้เรียนอย่างเข้มข้น โดยปลูกฝังความมั่นใจและศักยภาพในการกล้าคิดและกล้าแสดงออกกับครูในโรงเรียน พร้อมกับการทำกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เน้นความเป็นจิตอาสาและรับผิดชอบต่อรากฐานที่เป็นระเบียบในสังคมส่วนรวม

 • ทำเลที่ตั้ง: Box Hill Boarding School อังกฤษ มีพื้นที่ 40 เอเคอร์ จัดอยู่ในตัวเมือง เซอร์รีย์(Surrey) และสถาบันจัดตั้งอยู่ในหมู่บ้าน มิกเคิลแฮม(Mickleham) อยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนที่ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทางจาก Box Hill Boarding School อังกฤษด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่เกิน 45 นาทีในการเดินทางเข้าสู่ Waterloo Station ในกรุงลอนดอน
  เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา:
  หลักสูตร GCSE
  หลักสูตร 1 Year IGCSE / Pre-A Level 1 ปี เมื่อจบคอร์สเรียนนี้สามารถไปศึกษา หลักสูตร A-level หรือ IB ต่อได้
  หลักสูตร A-Level
  หลักสูตร IB Course 2 ปี
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: ฟุตบอล, ฮอกกี้, รักบี้, เน็ตบอล, คริกเก็ต, เทนนิส , กอล์ฟ และขี่ม้า

2. Brighton College(ไบรท์ตัน คอลเลจ) ใน South East

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Brighton College ตั้งอยู่ในเมืองไบร์ทตันทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษที่ถูกตั้งตั้งแต่ปี 1845 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 13-18 ปี โรงเรียน Brighton College เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษ ที่ติดTop 10 ในหมวดสถาบันยอดเยี่ยมของอังกฤษ ทางด้านกีฬาและวิชาการเข้มข้น โดยนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นการสอนวิชาการและภาคปฎิบัติให้ผู้เรียน โดยอำนวยความสะดวกแก่การศึกษาด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นิยมทางด้านวัฒนธรรม เพื่อผสานการศึกษานวัตกรรมกับประเพณีดั้งเดิมของอักกฤษที่ยั่งยืน พร้อมมีทีมผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดการภายในให้กับนักเรียนประจำตลอดเวลา

 • ทำเลที่ตั้ง: Brighton College Boarding School อังกฤษ จัดอยู่ในตัวเมือง ไบรท์ตัน(Brighton) และสถาบันจัดตั้งอยู่ในชุมชนเคมป์ทาวน์(Kemptown) ทางซัสเซ็กซ์(Sussex)ทิศตะวันออก และอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทางจาก Brighton College Boarding School อังกฤษ เข้าลอนดอนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสาย Fast train Brighton railway station ในระยะเวลาไม่ถึง 50 นาที
 • เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา: หลักสูตร GCSE 2 ปี
  หลักสูตร A-Level
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: ดนตรี , ศิลปะ , การเต้น และศิลปะการละคร

3. Millfield School (มิลฟิลล์) ใน South West

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Millfield School เป็นโรงเรียนประจำสไตล์คลาสสิคที่ถูกตั้งตั้งแต่ปี 1935 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 13-18 ปี โดยมีนักเรียนทั้งหมด 950 กว่าคน โดยมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนประมาณ 70 ของนักเรียนที่นี่ Millfield School เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษ ที่ติดTop 10 ในหมวดสถาบันยอดเยี่ยมของอังกฤษ ทางด้านกีฬา , ศิลปะ และศิลป์ภาษาต่างประเทศ

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นการสอนนักเรียนให้ใฝ่หาตัวตนของตัวเองโดยการปูพื้นฐานเข้าหลักสูตรนานาชาติในระดับประถม และกิจกรรมชมรมที่มีมากกว่า 130 ชมรม พร้อมกิจกรรมทางโรงเรียนในวันสุดสัปดาห์ในการทัศนศึกษาในเมืองบริสตอล(Bristol) พร้อมมีทีมผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดการภายในให้กับนักเรียนประจำตลอดเวลา

 • ทำเลที่ตั้ง: Millfield School Boarding School อังกฤษ จัดอยู่ในตัวเมือง ซัมเมอร์เซต(Somerset) และอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทาง Millfield School Boarding School อังกฤษ โดยขับรถส่วนตัวจากกรุงลอนดอนมายังเมืองในระยะเวลา 3 ชม.
 • เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา: – หลักสูตรปูพื้นฐาน (Pre-Prep, Prep) สำหรับนักเรียน Year 1 – Year 9
  – หลักสูตร GCSE
  – หลักสูตร A-Level
  – Summer Course ระยะสั้น
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: ฮอคกี้ , เทนนิส , บาสเก็ตบอล , ฟุตบอล , ขี่ม้า , กอล์ฟ ฟันดาบ และว่ายน้ำ

4. Trent College(เทรนต์) ใน East Midlands

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Trent College ตั้งอยู่ในเมืองนอตติ้งแฮม ทางทิศตะวันออกของประเทศอังกฤษ เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษที่ถูกตั้งตั้งแต่ปี 1866 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 11-18 ปี โดยมีนักเรียนทั้งหมด 1,160 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนประมาณ 55 ของนักเรียนที่นี่

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนสิ่งที่นักเรียนสนใจอย่างถึงที่สุดเพื่อหาโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทักษะใหม่ๆในบรรยากาศสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่ร่วมสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุกคนสามารถสอบเข้าในมหาวิทยาลัย

 • ทำเลที่ตั้ง: Trent College Boarding School อังกฤษ ตั้งอยู่ในระหว่งเมืองนอตติ้งแฮม(Nottingham) และดาร์บี (Derby) และอยู่ในทางทิศตะวันออกจากกรุงลอนดอน
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทางจาก Trent College Boarding School อังกฤษ โดยไปที่รถไฟฟ้าสถานี Long Eaton station ในระยะห่างจากโรงเรียน 2.4 กม.พร้อมเป็นรถไฟฟ้าสายตรงไปยังกรุงเมืองลอนดอนได้สบายๆ
 • เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา: – หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักเรียน Year 7 – Year 9
  – หลักสูตร GCSE
  – หลักสูตร A-Level
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: ศิลปะ , การแสดง และการกีฬา

5. Berkhamsted School (เบิร์กแฮมสเตด) ใน East of England

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Berkhamsted School เป็นโรงเรียนประจำและไป-กลับที่มีสถาปัตยกรรมปราสาทที่สวยงาม ร่วมสมัยกับการก่อสร้างปัจจุบัน ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1541 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 13-18 ปี โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1300 คน Berkhamsted School เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษ ที่ติดดันดับ Top 40 จากสถาบันยอดเยี่ยมทั่วประเทศอังกฤษ

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นการสอนวิชาการแก่นักเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อมุ่งเน้นปูพื้นฐานให้กับนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำอย่างใกล้ชิด โดยสถาบันนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยากเรียนในบรรยากาศที่สงบพร้อมกับสามารถเดินทางไปใจกลางเมืองกรุงลอนดอนได้เช่นกัน

 • ทำเลที่ตั้ง: Berkhamsted School Boarding School อังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Hertfordshire ซึ่งห่างจากลอนดอนประมาณ 30 นาทีหากเดินทางด้วยรถไฟ
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทาง Berkhamsted School Boarding School อังกฤษ จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Euston Station ที่ห่างจากโรงเรียนในระยะเวลา 30 นาทีเท่านั้น
 • เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา: – หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักเรียน Year 7 – Year 9
  – หลักสูตร GCSE
  – หลักสูตร A-Level

6. Christ College ใน Wales

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Christ College เป็นโรงเรียนประจำและไป-กลับที่มีมีอาคารเรียนสไตล์โบราณ ร่วมสมัยกับการก่อสร้างปัจจุบัน ถูกตั้งตั้งแต่ปี 1541 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 7-18 ปี เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษ ที่ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั่วประเทศ และค่าเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนในสถาบันนี้ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกกว่าโรงเรียนประจำแห่งอื่นๆ

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นโครงสร้างการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างสมดุลควบคู่ไปกับกิจกรรมนอกโรงเรียน และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเสริมสร้างจุดแข็งทางวิชาการของตนได้อย่างแม่นยำเพื่อฝังรากฐานที่แข็งแรงในการใช้ความรู้ต่อยอดในชีวิตวัยมหาลัย

 • ทำเลที่ตั้ง: Christ College Boarding School อังกฤษ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของ Brecon Beacons National Park ของตัวเมืองบีคอน (Brecon) ในประเทศ เวลส์ (Wales)
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทาง Christ College Boarding School อังกฤษ จเมืองบีคอน(Brecon) โดยการขับรถส่วนตัว ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากสนามบินฮีทโทรว์ประมาณ 3 ชั่วโมง บริสทอล ประมาณ 1.5 ชั่วโมง เมืองบาธประมาณ 2 ชั่วโมง และเมืองเบอร์มิ่งแฮม ประมาณ 2.5 ชั่วโมง
 • เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา: – หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักเรียน Year 7 – Year 9
  – หลักสูตร GCSE
  – หลักสูตร A-Level
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: คริเก็ต , กอลฟ์ , ฮอกกี้ , รับบี้ , เทนนิส , ดนตรีออเครสต้า , การละคร

7. Queen Ethelburga’s College ใน Yorkshire and the Humber

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Queen Ethelburga’s College (QE) เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษชั้นนำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผํู้เรียนที่ทันสมัยที่สุด ถูกก่อตั้งในปี 1912 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 5-18 ปี โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 1000 คน มีนักเรียนต่างชาติกว่า 50% ของจำนวนนักเรียนของสถาบันนี้ทั้งหมด เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษ ที่ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ที่ผลิตผู้เรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่สุดทั่วทั้งประเทศอังกฤษ และนักเรียนในโรงเรียนนี้สามารถสอบเข้ามหาลัยชั้นนำของอังกฤษได้เป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนทั่วทั้งประเทศอังกฤษเช่นกัน

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนโดยให้หอพักส่วนตัวทุกคน พร้อมพื้นที่ 250 กว่าไร่ที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและพร้อมการใช้งานแก่ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็น สนามกีฬามากมาย และพื้นที่การอ่านหนังสือที่สงบมีความเป็นส่วนตัวสูง

 • ทำเลที่ตั้ง: QE Boarding School อังกฤษ มีพื้นที่ 220 เอเคอร์ จัดอยู่ในตั้งอยู่บริเวณ Yorkshire ของตัวเมืองยอกช์ (York) ตอนเหนือของอังกฤษ
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทาง QE Boarding School อังกฤษ จากเมือง York โดยการนั่งรถไฟฟ้าสาย Fast train จากเมืองกรุงลอนดอนแล้วขึ้นตอนเหนือไปยังเมือง ยอกซ์ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชม.
 • เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา: – หลักสูตรปูพื้นฐาน (Pre-Prep, Prep) สำหรับนักเรียน Year 7 – Year 9
  – หลักสูตร GCSE
  – หลักสูตร 1 Year IGCSE / Pre-A Level
  – หลักสูตร A-Level
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: ฟุตบอล, รักบี้ ,เทนนิส, กอล์ฟ, สระว่ายน้ำ, ปิงปอง, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, สเก็ตบอร์ด และขี่จักรยาน BMX

8. Moreton Hall School (มอร์ตันฮอลล์) ใน West Midlands

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Moreton Hall School เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษสำหรับนักเรียนหญิงล้วนชั้นนำ ก่อตั้งในปี 1913 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 11-18 ปี โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 1000 คน เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษ ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่มี Value Added สูงที่สุดโดยมหาวิทยาลัย Durham และนักเรียนในโรงเรียนนี้สามารถสอบเข้ามหาลัยชั้นนำ ได้เป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนทั่วทั้งประเทศอังกฤษเช่นกัน

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นสื่อการสอนแบบดั้งเดิม เพื่อเตรียมตัวการฝึกฝนทักษะเฉพาะของผู้เรียนสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาลัยชั้นนำ พร้อมฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเชิงวิชาการด้วยโปรแกรมหลักสูตรของ Oxford โดยตรง

 • ทำเลที่ตั้ง: Moreton Hall School Boarding School อังกฤษ อยู่ในเมืองออสเวสทรี (Oswestry) ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน
 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทางจาก Moreton Hall School Boarding School อังกฤษ โดยการนั่งรถไฟฟ้าสาย Fast train เมืองกรุงลอนดอนแล้วขึ้นตะวันตกเฉียงเหนือไปยังเมือง ออสเวสทรีในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชม.
 • เปิดรับนักเรียน: หญิงล้วน
 • การศึกษา: – หลักสูตรปูพื้นฐาน (Pre-Prep, Prep) สำหรับนักเรียน Year 7 – Year 9
  – หลักสูตร GCSE
  – หลักสูตร 1 Year IGCSE / Pre-A Level
  – หลักสูตร A-Level
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: โปรแกรม Medical, Dentistry and Veterinary สำหรับการเข้ามหาลัย Cambridge และ Oxford

9. Rossall School (รอสซอล) ใน North West

โรงเรียนประจำ อังกฤษ UK Boarding School Rossall School เป็นโรงเรียนประจำ อังกฤษและไปกลับเช่นกัน ก่อตั้งในปี 1844 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 13-18 ปี โดยมีนักเรียนทั้งหมด 600 คน

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนประจำ อังกฤษนี้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนอังกฤษและนักเรียนต่างชาติด้วยกัน พร้อมมีคุณครูและผู้ดูแลที่คอยให้คำปรึกษาแบบครอบครัว ในเรื่องทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น การเรียน กิจกรรม และการเตรียมตัวเข้าสู่มหาลัย เป็นต้น
ทำเลที่ตั้ง: Rossall School Boarding School อังกฤษ มีพื้นที่ 160 เอเคอร์ จัดอยู่ในตั้งอยู่บริเวณ ฟลีทวูด(Fleetwood) ในเขตปกครองพิเศษ Lancashire ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ

 • การเดินทาง: ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเดินทางจาก Rossall School Boarding School อังกฤษ โดยการนั่งสนามบินนานาชาติลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์อยู่ห่างออกไปแค่ 1 ชั่วโมงและมีเที่ยวบินตามกำหนดการในพื้นที่ปลายทางทั่ว UK ยุโรปและนานาชาติ
 • เปิดรับนักเรียน: สหศึกษา
 • การศึกษา: – หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักเรียน Year 7 – Year 9
  – หลักสูตร GCSE
  – หลักสูตร A-Level
  – หลักสูตร IB Diploma
 • กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ: ฟุตบอล , กอล์ฟ , คริเก็ต , ว่ายน้ำ , การแสดง และดนตรี

การเตรียมตัวไปเรียน โรงเรียนประจำ อังกฤษ กับ Gent

Gent เรียนอังกฤษ เตรียมตัวไปอังกฤษ เป็นเอเจนซี่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่จะช่วยดูแลน้องๆและผู้ปกครองในทุกขั้นตอน

เจ้าหน้าที่จะช่วยคัดเลือกประเทศ และแนะนำโรงเรียนประจำ อังกฤษ ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน นอกจากนี้ทาง Gent จะช่วยวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน และแนะนำในเรื่องของการเตรียมเอกสารในการสมัครของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการสมัครวีซ่า

ก่อนการเดินทาง ทางเราจะช่วยแนะนำน้องๆในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษก่อนไปเรียน Boarding School อังกฤษ และโรงเรียนอื่นๆในต่างประเทศ และทางพี่ๆ Gent จะช่วยดูแลและคอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ

การปรึกษากับ Gent ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

ทาง Gent เป็น เอเจนซี่ชั้นนำด้านการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแก่น้องๆที่สนใจการไปศึกษา Boarding School อังกฤษ ทุกคน พร้อมเสนอคอร์สการเรียนระยะสั้นอย่าง Summer coures และคอร์สเรียนระยะยาว Study aboard โดยหากคุณผู้ปกครองสนใจอยากจะฝากน้องๆที่อยากเรียนต่อต่างประเทศสามารถให้ทางพวกเราดูแลตลอดจนจบการศึกษา โดยติดต่อและปรึกษาพวกเราได้ที่เบอร์โทร
(+66) 088 884 5004 หรือแอดไลน์ @gentedutainment ตลอด 24 ชม.