ณฐดล แซ่เล้า

มหิดลวิทยานุสรณ์

London, United Kingdom

Excel English

ไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษครั้งนี้ได้พบเจอเพื่อนที่หลากหลาย ทั้งจากไทยและต่างชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ทำให้เห็นมุมมองต่อโลกที่ต่างออกไป ทำให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ติดต่อกับผู้คนบนโลกได้ ซึ่งจะทำให้เรามีความพยายามในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ได้เรียนรู้ภาษา คุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ได้สนทนากับเจ้าของภาษา ทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้จริง ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมชองชาวอังกฤษ และอยู่ร่วมกับชาวอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ สามารถเอาตัวรอดได้เมื่ออยู่ตามลำพัง และสามารถพาคนรู้จักมาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษได้