ขั้นตอนการสมัครโปรแกรมซัมเมอร์คอร์ส

1. กรอกใบสมัคร (Application Form)

นำส่งพร้อมสำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและใบสลิปโอนเงินค่ามัดจำตามที่กำหนดในใบสมัคร มาที่ [email protected] หรือ Fax มาที่ 02-489-4800 หรือ 088-884-5004 (กรุณารีบนำส่งใบสมัคร สำเนาพาสปอร์ต และหลักฐานการโอนเงินก่อนเตรียมเอกสารเพื่อทำวีซ่า เผื่อกรณีที่นั่งใกล้เต็ม และเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการนับจำนวน นักเรียนในกลุ่ม)

2. เตรียมเอกสารเพื่อสมัครวีซ่า

สำหรับโปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษ อเมริกา และนิวซีแลนด์ 2017 เตรียมเอกสารเพื่อสมัครวีซ่าและนำส่งเอกสารที่ทำการบริษัท GENT Edutainment ทางไปรษณีย์ กรุณานำส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากการสมัครวีซ่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 3 – 5 สัปดาห์

3. ชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง