Myddelton College

Boarding Schools in West Midlands - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ
เมือง Denbigh
Year / Grade Year 7 - 13
อายุ 11 - 18 Years old
หลักสูตร English: High School Prep, High School: A Level, High School: GCSE
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ – Myddleton College

Myddleton College โรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักเรียนไทยในเรื่องของความสวยงามของแคมปัสของโรงเรียน Myddleton College เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติแบบสหศึกษา มีทั้งนักเรียนประจำและไป-กลับ เปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ 11-18 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมำณ 240 คน โดย 70% เป็นนักเรียนอังกฤษ และ 30% เป็นนักเรียนต่างชาติ

ในปัจจุบันมีนักเรียนไทย 4 คน โรงเรียนมีการผสมผสานการเรียนกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับกำรเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมีการเรียนการสอนหลักสูตรระบบอังกฤษ GCSE และ A-Level

ภายในบริเวณโรงเรียน มีหอพัก 4 หลัง โดยจะแบ่งตามอายุ แชร์ห้องพักห้องละ 2 คน ใช้ห้องน้ำและห้องพักผ่อนร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยตลอด 24 ขั่วโมง

จุดเด่นของ Myddelton College
– Microsoft Showcase School ใช้ iPad ในการเรียนการสอน
– Learning Through the Outdoor (LTTO) ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
– สิ่งอำนวยความสะดวก Sport Hall, climbing wall, tennis court, สนำมฟุตบอล, Music recording studio, Dance studio, theatre
– มีภาษาอังกฤษ EAL (English Additional Language) สอนให้สำหรับนักเรียนต่างชาติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
– นักเรียนต่างชาติมาจากกว่า 17 ประเทศทั่วโลก
– มีกิจกรรมช่วงเย็นให้เลือกมากมาย เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน ไตรกีฬา บำสเก็ตบอล ปีนหน้ำผา ว่ายน้ำ ดนตรี เทควันโด โยคะ คลับต่างๆ เป็นต้น
– ทริปทัศนศึกษำในวันเสาร์อาทิตย์ เช่น เมืองแมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล เชสเตอร์ วนอุทยาน สวนสนุก เป็นต้น และทริปต่างประเทศ
– ไม่มี exeat weekends และนักเรียนสำมำรถอยู่หอพักในช่วง Half-term break ได้
– รับสมัครนักเรียนตลอดทั้งปี และระยะสั้น ตั้งแต่ 3 สัปดาห์เป็นต้นไป (ขื้นอยู่กับขั้นเรียนและที่ว่างในหอพัก)
– นักเรียนที่จบจาก Myddelton สำมำรถเข้ำเรียนในมหาวิทยำลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ Russell Group University ได้ไม่ว่าจะเป็น University of Warwick, Edinburgh, Durham University และ Bristol

โรงเรียน Myddleton College ตั้งอยู่ที่เมือง Denbigh ทำงตอนเหนือของเวลส์ที่มีความปลอดภัยและบรรยากาศด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ใช้เวลาเดินทำงจำกสนามบินแมนเชสเตอร์ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

         

Grade Range A Level (2019) GCSE (2019)
A* – A 35% 78%
A* – B N/A N/A
A* – C N/A 100%

 

Myddleton College (12)
Myddleton College (11)
Myddleton College (10)
Myddleton College (9)
Myddleton College (1)
Myddleton College (4)
Myddleton College (7)
Myddleton College (14)
Myddleton College (15)
Myddleton College (16)
previous arrow
next arrow
Myddleton College (12)
Myddleton College (11)
Myddleton College (10)
Myddleton College (9)
Myddleton College (1)
Myddleton College (4)
Myddleton College (7)
Myddleton College (14)
Myddleton College (15)
Myddleton College (16)
previous arrow
next arrow