Mountainview High School

High Schools in Timaru + Oamaru - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Timaru
Year / Grade Year 9 - 13
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Mountainview High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1984 เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่าง Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ใจกลาง South Canterbury ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ Timaru เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีแนวชายฝั่งที่สวยงาม อยู่ใกล้ ทะเลสาบและเทือกเขาที่งดงาม มีทัศนียภาพเหนือเนินเขา และเทือกเขา มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ด้วยสภาพทางภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้ Mountainview High School เป็นที่อิจฉาของหลายโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์

ที่ Mountainview High School นอกจากวิชาการที่หลากหลายแล้ว เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา และทักษะทางสังคมที่จะสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตหลังจากเรียนจบออกไป นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ

Mountainview High School ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ใจกลาง South Canterbury ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ Timaru เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีแนวชายฝั่งที่สวยงาม อยู่ใกล้ ทะเลสาบและเทือกเขาที่งดงาม

Mountainview 7
Mountainview2
Mountainview6
Mountainview4
Mountainview7
Mountainview5
Mountainview8
Mountainview3
Mountainview9
Mountainview1
Mountainview 7
Mountainview2
Mountainview6
Mountainview4
Mountainview7
Mountainview5
Mountainview8
Mountainview3
Mountainview9
Mountainview1
previous arrow
next arrow