เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Toledo Christian School

High Schools in Ohio
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Toledo Christian School เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1975 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 560 คน โดยมีสัดส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง 14:1 เป็น […]