เรียนต่อต่างประเทศ

Newcastle University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

Newcastle University ก่อตั้งขึ้นเมือปี 1834 โดยเริ่มจากการเป็น School of Medicine and Surgery จัดการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ให้กับนักเรียนเพียง 26 คน จากนั้นในปี 1851 ได้ขยายวิทยาลัยออกเป็นสองแห่งคื […]